Board Members

Charlie Brain – President – Class of 2022

Joi Hemphill – Vice President – Class of 2024

David Shallenberger – Treasurer -Class of 2022

Marty Starkey – Secretary – Class of 2024

Adam Bogner – Class of 2022

Karen O’Brien – Class of 2024

Cheryl Behrend – Class of 2023

Scott Friedhoff – Class of 2023

Steven Lorson – Class of 2022

Wendy Brisbine – Class of 2022

Deb Rauschenberg-Class of 2023

Monica Schrader – Class of 2023

Shanna Springer Class of 2024